Wat is ventileren?


Ventileren is een luchtverversing in de leefruimtes tot stand brengen door deze ruimtes in verbinding te brengen met de buitenomgeving. Vervuilde lucht uit leefruimtes wordt afgevoerd, en nieuwe verse buitenlucht treedt de ruimtes binnen
Waarom ventileren?
De essentie van ventileren in gebouwen is het verkrijgen van een betere en gezondere luchtkwaliteit binnenshuis. De luchtkwaliteit binnenshuis wordt nadelig be"invloed door verscheidene, op elkaar inwerkende factoren:

Basisventilatie en intensieve ventilatie


Bij het aanbrengen van ventilatievoorzieningen in leefruimtes dient men met 2 ventilatiemethodes rekening te houden:


• Basisventilatie:
Hierbij realiseert men een ventilatiesysteem een aanvaardbare luchtkwaliteit bij normale gebruiksomstandigheden van de ruimtes. Er wordt permanent geventileerd.
• Intensieve ventilatie:
In uitzonderlijke omstandigheden (zeer warm weer, sterk verontreinigde activiteiten zoals schilderen, etc.) is de basisventilatie onvoldoende, en dient er intensief geventileerd te worden. In de praktijk gaat het om opengaande ramen en deuren.
Voorzien van ventilatiewetgeving EPB
Vanaf 1 januari 'OG is in Belgie de nieuwe EPB-regelgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat) van toepassing. Deze regelgeving bevat onder meer de module "ventilatievoorzieningen in woongebouwen en in niet-residentiele gebouwenJJ, en geeft ons mee dat men vanaf heden een verplichte ventilatie dient te voorzien in geval van een nieuwbouw, herbouw, renovatie, uitbreiding of functiewijziging.


Manieren van ventileren


Men onderscheidt 4 mogelijke ventilatiesystemen:


systeem A : natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer

systeem B : mechanische toevoer en natuurlijke afvoer

systeem C : natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeem D : mechanische toevoer en mechanische afvoer

De woning wordt opgesplitst in volgende ruimtes:
natte ruimtes: badkamer - toilet - keuken - bergruimte - wasplaats doorvoerruimtes: gangen - traphal
droge ruimtes: slaapkamers - studeerkamers - woonruimtes
Het algemeen principe van ventilatie in woningen is het afvoeren van de vervuilde lucht via de natte en/of vervuilde ruimtes en het toevoeren van verse lucht via de droge ruimtes.


Wat kan bepalend zijn voor ventilatie :


Het aantal personen, duur van aanwezigheid en hun activiteit (roken of niet roken, hometrainer, veel koken, veel douchen, bubbelbad, etc.) bepalen de graad van vervuiling in de woning, en dus ook het nodige ventilatiedebiet voor een aangenaam en comfortabel binnenklimaat te creeren.
Hoe intensiever in een woning geleefd wordt, hoe meer behoefte aan ventilatie.


Opbouw van een ventilatiesysteem

Bij het kiezen van het type ventilatiesysteem dienen vooreerst enkele algemene aandachtspunten in acht genomen te worden:
afvoer en toevoer zijn steeds in evenwicht
eliminatie van de /lvervuiling" aan de bron is de meest efficiente methode aanwezigheid van open verbrandingstoestellen en open haarden vergen extra aandacht.


Men onderscheidt 2 concrete concepten voor de opbouw van een ventilatiesysteem:

  1. een ventilatiesysteem zonder een gecentraliseerd leidingstelsel
  2. een ventilatiesysteem met een gecentraliseerd leidingstelsel

Een ventilatiesysteem zonder een gecentraliseerd leidingstelsel

Een ventilatiesysteem kan perfect gecreeerd worden zonder het huis vol buizen te moeten leggen. Een van de mogelijkheden hierbij is de nodige verse luchttoevoer in de droge ruimtes te gaan voorzien via regelbare muur- of raamdoorgangen. En voor de afzuiging van de vervuilde lucht, een ventilator per natte ruimte te gaan voorzien, dewelke zijn eigen afvoer naar buiten heeft.


Voordelen:

Nadelen:


Een ventilatiesysteem met een gecentraliseerd leidingstelsel


Een ventilatiesysteem waarbij de verse en/of vervuilde lucht geleid wordt in een gecentraliseerd leidingstelsel(al of niet een schouwsysteem) kan toegepast worden voor alle vier de system en (A, B, C en D).
Er is sprake van een enkele flux als, Of de afvoer, 6f de toevoer gekanaliseerd is. Bij een dubbele flux is zowel de afvoer als de toevoer gekanaliseerd. De meest toepasselijke systemen zijn systemen C en D .


• Systeem C: (natuurlijke toevoer en mechanische afvoer via een gecentraliseerd leidingstelsel)


Voordelen:
+ beheersing van het totale afvoerdebiet + ventilatie-unit op afstand
+ slechts 1 buitendoorgang voor afvoer (waar men wil) + redelijk compacte uitvoering


Nadelen:
- complex leidingstelsel
- moeilijk te onderhouden leidingstelsel
- geen plaatselijke ventilatie mogelijk (1 centra le ventilatie-unit)
- een goede inregeling is niet evident
- sterke aandacht voor geluidsbeheersing (turbulentie, telefonie-effect, etc.)
- ventielen in de afvoerruimtes
- meerdere buitendoorgangen nodig bij de luchttoevoer- stofinfiltratie van buitenshuis (filtering moeilijk)


• Systeem D: (mechanische toevoer en mechanische afvoer be id en via een gecentraliseerd leidingstelsel)


Voordelen:
+ beheersing van het toe- en afvoerdebiet
+ mogelijkheid tot controleren van de luchtkwaliteit d.m.v. filtering + mogelijkheid tot warmterecuperatie
+ slechts 1 buitendoorgang voor afvoer en 1 voor toevoer (waar men wil)

Nadelen:
- complex leidingstelsel (dubbel gecentraliseerd) moeilijk te onderhouden leidingstelsel
- nazorg van ventilatie-unit noodzakelijk (bvb. filters vervangen)
- geen plaatselijke ventilatie mogelijk (1 centrale ventilatie-unit)
- een goede inregeling is niet evident
- sterke aandacht voor geluidsbeheersing noodzakelijk (turbulentie, telefonie-effecten, etc.)
- ventielen in de afvoerruimtes en in de toevoer ruimtes
- grote afmetingen van centra le


Systeem met warmterecuperatie :

- kruisstroomwisselaar (rendement 60 a 70%) tegenstroom
- warmtewisselaar (rendement 80 a 90%)
- warmtewiel (rendement +- 80%)

Geluid:
- repecteer snelheden in kanalen ( max. 5 m/sec. in hoofdkanalen en 3 m/s in aftakkingen)
- geluiddemping voor ventiel
- gebruik vloeiende bochten


Bediening:
- Zorg er voor dat op de ventilatiehoeveelheid kan ingespeeld worden (snelheidsregelaar)


Warmteterugwinningseenheid :
- Buizen tussen buiten en toestel moeten geisoleerd zijn ter voorkoming van condens (zowel aan- als afvoer)
- Bypass maakt het mogelijk om s'nachts in de zomer de koele lucht binnen te brengen
- Filters regelmatig nakijken en kuisen


Debietregeling :
- Belangrijk om een evenwichtige ventilatie te hebben in elke ruimte

Enkele weetjes

Het geluidsniveau van een ventilatiesysteem wordt niet enkel bepaald door het motorgeluid maar zal veeleer bepaald worden door de luchtverplaatsing. Luchtverplaatsing veroorzaakt turbulenties en dus geluidsoverlast. Een ander mogelijk storend gegeven is het telefonie­effeft, dwz geluidsdoorslag van de ene naar de and ere kamer doordat de kamers via een kanaal met elkaar verbonden zijn.

Oplossing: voldoende grote kanalen nemen, rekening houdend met de plaatsing ervan!

Blindeman Luc bvba :: Mechelseweg 21 9310 Baardegem :: 052 35 72 71 :: HR Aalst 062501 :: BE 0466.466.472 :: Designed by TVDS